KB

Kan­ce­la­rię pro­wa­dzi radca prawny Karo­lina Barzdo, wpi­sana na listę rad­ców praw­nych przy fotografia Karolina BarzdoOkrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Gdań­sku, nr wpisu GD-2290.

Karo­lina Barzdo ukoń­czyła prawo na Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu oraz kie­ru­nek Master of Ger­man and Polish Law na Uni­wer­sy­te­cie Euro­pej­skim Via­drina we Frank­fur­cie nad Odrą (stu­dia w j. nie­miec­kim). Ukoń­czyła rów­nież stu­dia pody­plo­mowe Inter­na­tio­nal Busi­ness pro­wa­dzone w j. angiel­skim na Wydziale Eko­no­micz­nym Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Zdo­by­wała doświad­cze­nie, odby­wa­jąc prak­tyki w kan­ce­la­riach w Ber­li­nie i Gdań­sku oraz pra­cu­jąc w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach na tere­nie Trójmiasta.

Karo­lina Barzdo bie­gle włada j. angiel­skim i j. nie­miec­kim. Posłu­guje się także j. hisz­pań­skim z uwagi na roczne stu­dia praw­ni­cze na uni­wer­sy­te­cie w Madry­cie. Ukoń­czyła także stu­dium dla tłu­ma­czy j. angiel­skiego obej­mu­jące m.in. tłu­ma­cze­nia biz­ne­sowe, praw­ni­cze i przysięgłe.

Karo­lina Barzdo odbyła rów­nież szko­le­nie z zakresu media­cji orga­ni­zo­wane przez Pol­skie Cen­trum Media­cji. Spe­cja­li­zuje się w sze­roko rozu­mia­nym pra­wie gospo­dar­czym oraz pra­wie międzynarodowym.

Kan­ce­la­ria współ­pra­cuje z doświad­czo­nymi adwo­ka­tami i rad­cami praw­nymi oraz praw­ni­kami zagra­nicz­nymi, m.in. na tere­nie Nie­miec, Nor­we­gii i Hisz­pa­nii, zapew­nia­jąc swoim Klien­tom naj­wyż­szą jakość usług.