KB

fot2Kan­ce­la­ria zapra­sza do współpracy:

• pod­mioty poszu­ku­jące wspar­cia praw­nego w zakre­sie pro­wa­dze­nia spraw z ele­men­tem zagra­nicz­nym, w tym wyma­ga­ją­cych kom­plek­so­wego pro­wa­dze­nia w j. angiel­skim i j. niemieckim

oraz

• zagra­niczne Kan­ce­la­rie prawne i inne pod­mioty, które chcia­łyby powie­rzyć Kan­ce­la­rii pro­wa­dze­nie spraw zwią­za­nych z pra­wem pol­skim, w tym w zakre­sie nego­cja­cji lub pro­wa­dze­nia sporu przez pol­skimi sądami, orga­nami admi­ni­stra­cji publicz­nej oraz innymi orga­nami i insty­tu­cjami publicz­nymi, przy jed­no­cze­snym zapew­nie­niu przez Kan­ce­la­rię bie­żą­cej obsługi w j. angiel­skim i j. niemieckim.