KB

Witamy na stro­nie inter­ne­to­wej Kan­ce­la­rii Radcy Praw­nego Karo­lina Barzdo z sie­dzibą w Gdańsku

Kan­ce­la­ria ofe­ruje kom­plek­sową obsługę prawną skie­ro­waną zarówno do Przed­się­bior­ców jak i Klien­tów indy­wi­du­al­nych, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie sze­roko rozu­mia­nego prawa gospo­dar­czego oraz prawa mię­dzy­na­ro­do­wego. Kan­ce­la­ria świad­czy usługi w spra­wach z ele­men­tem zagra­nicz­nym, w tym ofe­ruje pełną obsługę prawną Klien­tów w j. angiel­skim i j. niemieckim.

W celu zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym zakre­sem usług świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię dla Przed­się­bior­ców i Klien­tów indy­wi­du­al­nych zapra­szamy do zakładki „Usługi”.

Pod­mioty zain­te­re­so­wane pod­ję­ciem współ­pracy z Kan­ce­la­rią w zakre­sie pro­wa­dze­nia spraw z ele­men­tem zagra­nicz­nym, w tym wyma­ga­ją­cych kom­plek­so­wego pro­wa­dze­nia w j. angiel­skim i j. nie­miec­kim, jak rów­nież zagra­niczne Kan­ce­la­rie prawne chcące powie­rzyć Kan­ce­la­rii pro­wa­dze­nie spraw na tere­nie Pol­ski przy zagwa­ran­to­wa­niu bie­żą­cego kon­taktu w j. angiel­skim i j. nie­miec­kim, zapra­szamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją zawartą w zakładce „Ofertą współpracy”.

/ Kan­ce­la­ria

Kancelaria prawna

Kan­ce­la­rię pro­wa­dzi radca prawny Karo­lina Barzdo, wpi­sana na listę rad­ców praw­nych przy Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Gdań­sku, nr wpisu GD-2290. Ukoń­czyła prawo na Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu oraz kie­ru­nek Master of Ger­man and Polish Law na Uni­wer­sy­te­cie Euro­pej­skim… Czy­taj więcej

/ Usługi

Uslugi

Kan­ce­la­ria współ­pra­cuje z doświad­czo­nymi adwo­ka­tami i rad­cami praw­nymi oraz praw­ni­kami zagra­nicz­nymi, m.in. na tere­nie Nie­miec, Nor­we­gii i Hisz­pa­nii, zapew­nia­jąc swoim Klien­tom naj­wyż­szą jakość usług. Kan­ce­la­ria ofe­ruje repre­zen­ta­cję Klien­tów w nego­cja­cjach, w postę­po­wa­niach przed sądami, orga­nami… Czy­taj więcej

/ Oferta współpracy

tlumaczenia

Kan­ce­la­ria zapra­sza do współ­pracy pod­mioty poszu­ku­jące wspar­cia praw­nego w zakre­sie pro­wa­dze­nia spraw z ele­men­tem zagra­nicz­nym, w tym wyma­ga­ją­cych kom­plek­so­wego pro­wa­dze­nia w j. angiel­skim i j. nie­miec­kim oraz zagra­niczne Kan­ce­la­rie prawne i inne pod­mioty, które chcia­łyby powie­rzyć… Czy­taj więcej