KB

Name (requ­ired)

E-mail (requ­ired)

Phone

Sub­ject

Mes­sage

Add file (optio­nal)

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie przez Karo­linę Barzdo pro­wa­dzącą dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod firmą Kan­ce­la­ria Radcy Praw­nego Karo­lina Barzdo, ul. J.S. Bacha 22/1, 80–171 Gdańsk, moich danych oso­bo­wych zawar­tych w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym w celu i zakre­sie nie­zbęd­nym do kon­taktu oraz zło­że­nia oferty w spra­wie obję­tej zapy­ta­niem skie­ro­wa­nym do Kan­ce­la­rii poprzez wska­zany for­mu­larz. Jed­no­cze­śnie potwier­dzam, iż zapoznałam/-em się z poniż­szą infor­ma­cją doty­czącą Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych oraz przy­słu­gu­ją­cych mi uprawnień.

Kan­ce­la­ria Radcy Praw­nego Karo­lina Barzdo ul. J.S. Bacha 22/1, 80–171 Gdańsk Tel.: +48 601 457 384 E–mail: kontakt@kbkancelaria.pl

If you are inte­re­sted in the offer of our Law Office, ple­ase con­tact us by phone, e-mail or by means of the con­tact form. 

After rece­iving your mes­sage we will con­tact you without delay.

Wyświetl więk­szą mapę

 

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogól­nego roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych — dalej „RODO”), Karo­lina Barzdo pro­wa­dząca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod firmą Kan­ce­la­ria Radcy Praw­nego Karo­lina Barzdo, ul. J.S. Bacha 22/1, 80–171 Gdańsk, jako Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych, infor­muje Panią/Pana, iż: 1. poda­nie Pani/Pana danych oso­bo­wych jest dobro­wolne, lecz nie­zbędne w celu kon­taktu oraz zło­że­nia oferty w spra­wie obję­tej zapy­ta­niem skie­ro­wa­nym do Kan­ce­la­rii poprzez for­mu­larz kon­tak­towy, 2. Pani/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane w celu kon­taktu oraz zło­że­nia oferty w spra­wie obję­tej zapy­ta­niem skie­ro­wa­nym do Kan­ce­la­rii poprzez for­mu­larz kon­tak­towy, 3. posiada Pani/Pan prawo żąda­nia od Admi­ni­stra­tora dostępu do tre­ści swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, jak rów­nież prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych oraz prawo do prze­no­sze­nia danych, 4. posiada Pani/Pan prawo do cof­nię­cia zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem, 5. podane przez Panią/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 6. Pani/Pana dane oso­bowe będą prze­cho­wy­wane przez okres nie­zbędny do opra­co­wa­nia zapy­ta­nia skie­ro­wa­nego do Kan­ce­la­rii poprzez for­mu­larz kon­tak­towy, nawią­za­nia kon­taktu oraz zło­że­nia oferty w spra­wie obję­tej przed­mio­to­wym zapy­ta­niem, 7. Admi­ni­stra­tor nie będzie prze­ka­zy­wać Pani/Pana danych oso­bom trze­cim z wyłą­cze­niem sytu­acji udzie­le­nia przez Panią/Pana na to wyraź­nej i dobro­wol­nej zgody, 8. ma Pani/Pan prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego, gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twa­rza­nie Pani/Pana danych oso­bo­wych naru­sza prze­pisy RODO.