KB

fot3

Kan­ce­la­ria ofe­ruje kom­plek­sowe usługi w zakre­sie obsługi praw­nej Przed­się­bior­ców oraz Klien­tów indy­wi­du­al­nych, w tym w j. angiel­skim i j. niemieckim.

Oferta Kan­ce­la­rii obej­muje w szcze­gól­no­ści pro­wa­dze­nie spraw z zakresu:

• prawa cywil­nego,
• prawa spółek han­dlo­wych,
• prawa upa­dło­ścio­wego i napraw­czego,
• prawa budow­la­nego,
• prawa ener­ge­tycz­nego,
• prawa zamó­wień publicz­nych,
• prawa trans­por­to­wego,
• prawa pracy,
• prawa autor­skiego,
• prawa ubezpieczeniowego.

Kan­ce­la­ria ofe­ruje repre­zen­ta­cję Klien­tów w nego­cja­cjach, w postę­po­wa­niach przed sądami, orga­nami admi­ni­stra­cji publicz­nej oraz innymi orga­nami i insty­tu­cjami publicz­nymi. Kan­ce­la­ria zapew­nia rów­nież repre­zen­ta­cję Klien­tów w postę­po­wa­niach arbi­tra­żo­wych i mediacyjnych.

Kan­ce­la­ria świad­czy ponadto usługi w zakre­sie sta­łej obsługi praw­nej w opar­ciu o uzgod­nione z Klien­tem wyna­gro­dze­nie ryczał­towe. Zaj­mu­jemy się także win­dy­ka­cją należności.

Kan­ce­la­ria ofe­ruje rów­nież wyko­ny­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych tłu­ma­czeń praw­ni­czych:
– z j. pol­skiego na j. angiel­ski oraz j. nie­miecki,
– z j. angiel­skiego na j. pol­ski oraz j. nie­miecki,
– z j. nie­miec­kiego na j. pol­ski oraz j. angielski.